Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti GOLD & SILVER INTERNATIONAL, s.r.o., so sídlom Horný Šianec 29, IČO: 45938971, DIČ: 2023149073, zapísanej v Obchodnom registri Okr. súdu Trenčín, odd. Sro, vložka číslo 2376/R, prevádzkovateľom e-shopu www.zlatestriebro.sk, sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou GOLD & SILVER INTERNATIONAL, s.r.o., prevádzkovateľom e-shopu zlatestriebro.sk a kupujúcim a sú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a upravujú práva a povinnosti medzi obidvomi stranami

 

I. VYMEDZENIE POJMOV

1. Predávajúci: Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť GOLD & SILVER INTERNATIONAL, so sídlom Horný Šianec 29, IČO: 45938971, DIČ: 2023149073 zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu v Trenčíne, odd. Sro, vložka číslo 23764/R, prevádzkovateľ e-shopu www.zlatestriebro.sk (ďalej len predávajúci)
2. Kupujúci: Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, riadne zaregistrovaná v e-shope zlatestriebro.sk, ktorá po registrácii odoslala elektronickú objednávku určenú na spracovanie.
3. Elektronická objednávka: Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie o kupujúcom a zoznam objednaného tovaru, ktorý ponúka e-shop zlatestriebro.sk, s cenou tohto objednaného tovaru, odoslaného na e-mailovú adresu predávajúceho.
4. Tovar: Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré predávajúci ponúka na svojej internetovej stránke a teda v e-shope zlatestriebro.sk
5. Kúpna zmluva: Je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je nákup tovaru uvedeného a zobrazeného v e-shope zlatestriebro.sk
6. Zmluvné strany: Zmluvnými stranami sú predávajúci a kupujúci

 

II. ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Elektronická objednávka je platná len v prípade, že kupujúci (FO alebo PO) uviedol pravdivé a úplné informácie, ktoré vo svojom formulári požaduje prevádzkovateľ e-shopu zlatestriebro.sk.
2. Elektronická objednávka musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 • meno a priezvisko (FO), prípadne obchodný názov (PO) kupujúceho adresu doručenia kupujúceho
 • e-mailovú adresu kupujúceho
 • telefónne číslo kupujúceho
 • v prípade PO: IČO, DIČ, prípadne IČ DPH
 • názov tovaru
 • cenu tovaru
 • počet kusov objednaného tovaru
 • spôsob doručenia
 • výška poštovného

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami predávajúceho.
3. Po odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim potvrdí predávajúci kupujúcemu prijatie tejto objednávky
4. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nie sú považované za záväzné. Kupujúci môže od návrhu Kúpnej zmluvy odstúpiť.
5. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza až uhradením garančnej zálohy kupujúcim a jej elektronickým potvrdením prijatia, čím vzniká záväzkovo právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci nemôže podľa § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
6. Kupujúci môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť len v prípade, že tovar, ktorého sumu uhradil na účet predávajúceho je dlhodobo nedostupný a predávajúci ho nevie pre kupujúceho zaobstarať.

 

III. KÚPNA CENA TOVARU, PLATBA

1. Po potvrdení elektronickej objednávky zašle predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zálohovú faktúru na objednaný tovar.
2. Kupujúci je povinný zrealizovať príkaz na úhradu zálohovej faktúry obratom po jej doručení a to bankovým prevodom alebo vkladom hotovosti na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v preddavkovej faktúre a to najneskôr do 17:30 hod. dňa nasledujúceho po dni obdržania od obdržania zálohovej faktúry. Kupujúci vykonáva platbu v EUR na účet predávajúceho. Platba v hotovosti v sídle spoločnosti GOLD & SILVER INTERNATIONAL, s.r.o. prevádzkovateľom e-shopu zlatestriebro.sk nie je možná.
3. Po úhrade preddavkovej faktúry kupujúcim, zašle kupujúci na e-mail predávajúceho kópiu potvrdenia o zrealizácii platby, nakoľko má predávajúci na to právo.
4. V prípade, že kupujúci neuhradí zálohovú faktúru v lehote podľa bodu 2. tohto článku a ani v tejto lehote nezašle predávajúcemu e-mailom potvrdenie o úhrade, predávajúci kontaktuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a následne, ak sa obe strany nedohodnú inak, predávajúci objednávka sa bude považovať za stornovanú, o čom kupujúceho e-mailom informuje.
5. V prípade, že predávajúci po pripísaní sumy podľa preddavkovej faktúry na účet zistí, že cena tovaru je vyššia o 0,5 % a viac percent ako je uvedené v preddavkovej faktúre v dobe jej prijatia kupujúcim, informuje o tejto skutočnosti kupujúceho. Následne sa s kupujúcim môže dohodnúť na jednej z nasledovných možností:

 • V prípade, že sa kupujúci rozhodne akceptovať cenu vyššiu, zafixuje predávajúci na jeho pokyn konečnú cenu tovaru a upraví cenu na preddavkovej faktúre.
 • V prípade, že kupujúci cenu neakceptuje, predávajúci sa zaväzuje na účet kupujúceho bankovým prevodom vrátiť celú hodnotu uvedenú na preddavkovej faktúre a to do 3 pracovných dní. Konečnú faktúru obdrží kupujúci po doručení spolu s objednaným tovarom.

 

IV. VÝKUP

Pre výkup investičných drahých kovov sa s nami skontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

 

V. PRACOVNÁ DOBA

1. Fixácia cien ponúkaného tovaru prebieha každý pracovný deň v dobe od 8:30 do 19:00 hodín.
2. Pokiaľ kupujúci objedná tovar mimo tento čas, systém mu neumožní objednávku zrealizovať.

 

VI. DODACIE PODMIENKY

1. Po úhrade preddavkovej faktúry odošle predávajúci zvyčajne do 15 pracovných dní tovar kupujúcemu.
2. V prípade nedostupnosti tovaru alebo predĺženia dodacej lehoty nezávisle od vôle predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo predĺžiť termín dodania o dobu trvania prekážky. O tejto skutočnosti predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho.
3. V prípade, ak predávajúci nebude môcť uspokojiť objednávku ani po predĺžení termínu, kupujúci má právo požiadať predávajúceho o vrátenie celej kúpnej ceny tovaru, ktorú uhradil. Predávajúci musí takejto požiadavke vyhovieť a vrátiť celú uhradenú cenu tovaru kupujúcemu na jeho účet bankovým prevodom do 3 pracovných dní.
4. Tovar je odosielaný prostredníctvom Slovenskej pošty vždy bezpečne zabalený a poistený na plnú hodnotu tovaru. Doručenie tovaru kupujúcemu je na druhý pracovný deň od jeho odoslania, pričom je kupujúci o dni doručenia jeho objednaného tovaru prostredníctvom e-mailu informovaný. Odosielanie tovaru je možné uskutočniť výlučne v pracovné dni do 14.00 hod.
5. Osobný odber tovaru v sídle spoločnosti GOLD & SILVER INTERNATIONAL, s.r.o. je možný za administratívny poplatok 10 EUR a obe zmluvné strany sa telefonicky dohodnú na dni a čase prevzatia tovaru.
6. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby v deň dodania tovaru bola v mieste dodania prítomná osoba, ktorá zásielku prevezme.
7. Cenu poštovného a poistného hradí kupujúci predávajúcemu spolu s cenou tovaru uvedenej na preddavkovej faktúre. Cena zahŕňa náklady na prepravu, poistenie tovaru na plnú hodnotu a balné. Ceny poštovného sú vrátane DPH. (pozn. úprava sadzieb SP od 1.4.2013)
Slovensko – ceny poštovného zásielky s hodnotou:

 • 0 – 1500 EUR – poštovné 20 EUR
 • 1500,01 – 2.500 EUR – poštovné 25 EUR
 • 2.500,01 – 5.000 EUR – poštovné 29 EUR
 • 5.000,01 – 10.000 EUR – poštovné 33 EUR
 • 10.000,01 – 20.000 EUR – poštovné 55 EUR

8. V prípade, ak kupujúcemu nebude doručená zásielka, o odoslaní ktorej bol informovaný predávajúcim alebo je zásielka poškodená (v takom prípade odmietne zásielku prevziať), je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho telefonicky, prípadne emailom.

 

VII. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

1. Záručná doba pre plnenie zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru. Deň dodania tovaru sa rozumie deň odovzdania zásielky prepravcovi (Slovenská pošta).
2. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré vzniknú na tovare po jeho prevzatí kupujúcim v dôsledku prírodných živlov, nešetrným zaobchádzaním, neodbornom skladovaní a neodbornou manipuláciou s tovarom.
3. Reklamácia tovaru sa nevzťahuje na komodity investičného charakteru (zlato, striebro, platina), ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu. Pri komoditách investičného charakteru, kvalitu, hmotnosť a pravosť, svojou pečaťou garantuje výrobca uvedený na investičnom výrobku (investičné odliatky, mince, šperky).
4. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať množstvo a kvalitu dodaného tovaru a o jednotlivých zistených vadách tovaru ihneď informovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie e-mailom a dohodne s kupujúcim zaslanie tovaru. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať poistený tovar formou bežného alebo obchodného listu (balíku) poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.
5. Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo na výmenu tovaru. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
6. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poistenia, poštovné a balné a náklady vynaložené na obstaranie tovaru.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. V prípade, ak kupujúci v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy v zmysle týchto Obchodných podmienok poskytne predávajúcemu svoje osobné údaje, kupujúci udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov predávajúcemu súhlas so spracovaním a uschovávaním všetkých svojich osobných údajov.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho budú použité výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením kúpnej zmluvy a nebudú poskytnuté tretím osobám.
3. Predávajúci bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
4. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
5. Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky a že s nimi súhlasí.
3. Predávajúci je oprávnený vykonať ich zmeny a doplnky, ktoré uverejní na svojej web stránke, pričom dňom ich uverejnenia nadobúdajú platnosť.
4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito “Obchodnými podmienkami” sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode; v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
5. Predávajúci a kupujúci uznávajú komunikáciu prostredníctvom web stránky a elektronickej pošty ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Obchodné podmienky sú platné od 10. júna 2013. Zmena uvedených Obchodných podmienok bola vykonaná 10. júna 2013 (na základe zmeny sadzobníka Slovenskej pošty od 1.4.2013 sa upravuje oddiel Dodacie podmienky/Cena poštovného Slovensko). Posledná zmena Obchodných podmienok bola vykonaná dňa 17. septembra 2014 (zmena dĺžky dodacej doby).
6. V prípade rozporu ustanovení týchto obchodných podmienok a ustanovení Kúpnej zmluvy majú vždy prednostˇ ustanovenia Kúpnej zmluvy.